میان برنامه های رادیو معارف با موضوع شهید مطهری و روز معلم

   
 
 

ردیف

اجرا کننده

نوع اجرا

موضوع

مطلع

ثانیه

دقیقه

دانلود

1

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری

نقش معلم در زندگي انسانها

58

1

2

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری

مقام معلم و کارگر در جامعه

26

0

3

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری

روش شهيد مطهري در مقابله با افکار انحرافي

37

0

4

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری

لزوم تحقيق در آراء و نظرات شهيد مطهري جهت شکوفايي فکري جامعه

25

1

5

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری

جريان فکري شهيد مطهري، جريان ممتاز انقلاب

12

2

6

شهید مطهری

سخنرانی

شهید مطهری ـ تعريف انسان كامل

انسان كامل يعني ...

54

2

7

امام خمینی«ره»

سخنرانی

شهید مطهری ـ خدمات شهید مطهری

خدمتي كه به نسل جوان

42

0

8

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری ـ دانش شهيد مطهري

اين مرد يك فقيه بود

12

1

9

شهید مطهری

سخنرانی

شهید مطهری ـ شناخت انسان كامل

شناخت انسان كامل.....

24

2

10

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری ـ معنويت شهيد مطهري

مرحوم شهيد مطهري...

43

1

11

شهید مطهری

سخنرانی

شهید مطهری ـ مهدويت

اساسا در تاريخ اسلام..

14

3

12

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهید مطهری ـ وحدت حوزه و دانشگاه

به نظر من مرحوم مطهري

14

4

13

رهبر معظم انقلاب

سخنرانی

شهيد مطهري ـ اسلام

مرحوم شهيد مطهري...

52

1

14

گ محراب

سرود

روز معلم

آنکه با روح خدا همسفر

48

1

15

مرکز موسیقی

سرود

روز معلم

ای معلم ای توان ده..

19

2

16

گ معارف

سرود

روز معلم

نازم به عالمی که به دریای علم

50

0

17

گ اسوه

سرود

شهید مطهری

تنها نه چراغ انجمن بودی تو ـ وکال

32

1

18

قدمي و كر

سرود

روز معلم

آموزگار اگر چه خداوندگار نيست

40

3

19

ـــــ

سرود

روز معلم

اي معلم اي توان ده روان

18

2

20

-

همخواني

روز کار گر

اي کارگر اي برزگر

42

2

21

گ نورالثقلين

همخواني

شهادت شهيد مطهري

با عشق علي مطهري تو

42

1

22

گ اسوه

همخواني

شهادت شهيد مطهري

دردا که آن حکيم زمان از جهان برفت

0

2

23

گ اسوه

همخواني

شهادت شهيد مطهري

سوگ مطهري

22

1