برو در پی آن چه آید به کار

اندیشیدن درباره کار مفید

برو در پی آن چه آید به کار
چو خواهی سلامت تو اندر کنار
جز آن را مخواه و نکن جستجوی
که ماند ترا عزت و آبروی

1400/01/15
|
12:03
دسترسی سریع